Monday, April 15, 2013

NHỊ LÃO LOẠN GIANG HỒ

 

cờ thế vui!!! cờ thế vui!!!
MỜI CHƯ HUYNH ĐỆ XEM một bàn cờ thế vui:
NHỊ LÃO LOẠN GIANG HỒ
Thành phần tham dự:
Đỏ :3 quân           Xanh: 16 quân
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA
PHÁO ĐẦU XUẤT TƯỚNG
Địch quyết hơn thua chiếm cột cờ.
Ngựa lồng thân chiến hạ tâm thơ.
Trong cung Tướng Sỹ bàn mưu kế.
Ngoài ải Tượng Xe bám cõi bờ.
Tốt lội qua sông cơn hỏa tập.
Pháo dương nồng bắn nổ đan lờ.
Bất thần Tướng xuất Xe đâm thọc.
Nhập cõi cung vi khoái ngẩn ngơ.
Trần Mạnh Hùng
 
QUYẾT TÂM THƠ
Dân Việt đâu lưng dưới ngọn cờ
Cùng nhau chung hạ quyết tâm thơ
Tham tàn trách lũ luôn gây hấn
Oanh liệt khen ai giữ cõi bờ
Tốt một ra đi không trở lại [1]
Pháo giăng đạn bắn thế đan lờ [2]
Hoàng Trường hải đảo dân Nam ở [3]
Giặc đến sân nhà chẳng thể ngơ...[4]
  voduonghonglam
 
[1]Trong cờ tướng,tất cả các quân cờ hàng tấn công [xe,pháo,mã] khi qua sông cũng như chưa qua sông được quyền đi tới ,qua lại trái phải và lùi trở lại được...,riêng quân tốt khi chưa qua sông chỉ được quyền đi tới ;...và khi qua sông rồi chỉ được quyền đi tới,qua lại trái phải mà không lui được [bất phục phản]...
[2] Pháo binh bắn cường tập theo thế đan lờ [đạn lữa,chống hỏa lực mạnh...]
[3]Hoàng Trường hải đảo nguoi Nam ở [Nam quốc sơn hà nam đế cư...]
[4] Giặc đến nhà đàn bà phải đánh...[Giặc đến sân nhà chẳng thể ngơ...]

KẾ KHÔNG THÀNH

THƠ cờ tướng
------------------------
 
TIÊN LỄ HẬU BINH
Tiên lễ hậu binh giữ vững cờ
Nằm trong kế hoạch nắm thời cơ.
Ba quân một dạ đền sông núi.
Tướng soái nhất lòng hạ huyết thơ.
Sỹ chốt liều thân thờ một chúa.
Mã xe quyết tử giữ đôi bờ.
Sợ gì pháo địch không ngòi nổ.
Chẳng dọa được ai !!! dọa kẻ khờ.
TM Trần Mạnh Hùng
 
KẾ KHÔNG THÀNH
 
Ngày mai nhất quyết hạ binh thơ
Truyền xuống ba quân giữ vững cờ
Xe tiến tiền phương lo cướp trại
Pháo lồng hậu tập lựa thời cơ
Mã ghìm chân địch lo phò chúa
Tốt thủ trường giang gĩư cõi bờ
Uống rượu xem trăng nhìn giặc chạy
Không thành thượng kế phải đâu khờ...
Tú lang thang
---------------------------
cờ thế vui!!! cờ thế vui!!!
MỜI CHƯ HUYNH ĐỆ XEM một bàn cờ thế vui:
NHỊ PHÁO TRANH HÙNG
hay [TẤC ĐẤT TẤC VÀNG]
[

NHẤT PHÁO TRẤN GIANG HỒ


GIỜ TÝ CANH BA {hồi thứ hai}
Họa tiếp bài “TỐC CHIẾN PHÁ THÀNH ” của TMH
Cuộc chiến nầy là lần thứ ba
Hai bên vây chặt chẳng đường ra
Địch xoay bảo kiếm nghe rời rã
Ta múa trường côn cũng hít hà
Ta dụng mưu cao kiềm vó ngựa
Địch nằm soãi cẳng chịu thua ta
Bên cung Sĩ kết liền chân Tượng
Sợ Pháo hoàng thành rót hoảng qua...
voduonghonglam
------------------------------------------------------------------------------------
cờ thế vui!!! cờ thế vui!!!
MỜI CHƯ HUYNH ĐỆ XEM một bàn cờ thế vui:
NHẤT PHÁO TRẤN GIANG H
Bàn cờ thế nầy có 33 nước
Đỏ đi tiên [đến nước 33 đỏ thắng]  
Thành phần tham chiến :  Đỏ = 12 quân       Đen = 16 quân 
Cuối cùng   đen còn 9 quân .
 ..đỏ chỉ còn duy nhất 1 pháo làm nên chiến thắng...