Friday, April 5, 2013

SẤM TRẠNG TRÌNH


Một ván cờ thế hay!!!
----------------------------
SẤM TRẠNG TRÌNH

[...tại bàn cờ nầy nhớ để ý phân biệt con xe và con tốt đen gần giống nhau...]


Bàn cờ thế nầy có 28 nước đôi.[nước 28 kết thúc]
Thành phần tham dự:
Đen: 2 quân = Tướng đen và chốt đen.
Đỏ: 16 quân [nửa bàn cờ] = xe,pháo mã,tướng,sĩ ,tượng ,chốt]

[Xem biến chuyển bàn cờ]

Một dải mây xanh đứng giữa trời
                         Mấy thằng to nhỏ đánh nhau chơi 
Mười phần thiên hạ còn có một
                            Bây giờ chơn Đế mới ra đời...???
voduonghonglam