Friday, November 29, 2013

TÌNH BÍ BẦU

 
 
 
TÌNH BÍ BẦU
Bầu ơi thương lấy bí cùng ,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn…

[ca dao]

Tình thân ý trọng nghĩa thâm sâu,
Thương quá đi thôi phận bí bầu.
Núp bóng tre ngà thân chẳng tiếc,
Nương giàn hoa lý biết đâu sầu.
Trò đời lắm chuyện đen thay trắng,
Cõi thế bao lần đá hóa châu?
Khác giống nhưng giàn chung một lối,
Bầu ơi thương bí chụm nhau đầu…

vophubong