Tuesday, January 7, 2014

Hà tiên chàng lại buổi hoàn châu.QUÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU [tiep theo]
Bình yên ruộng lúa với nương dâu,

Phố xá bừng lên ánh nhiệm màu.Rạch Bến Nghé

Bến Nghé thiếp sang ngày hội ngộ,

Hà tiên chàng lại buổi hoàn châu.

Hoa xưa hẹn lối ngày phong nhụy,

Trăng cũ thề đưa nối nhịp cầu.

Cách trở khôn ngăn dòng lá thắm.

Tình riêng xin gợi ý dăm câu…
vophubong