Sunday, December 1, 2013

Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên.

Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên....Ngàn tây nổi áng phong trần,
Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên...[VNQSDC]
HAI BÀ TRƯNG

Giáp bạc yên vàng giục giã cương,

Cờ bay kiếm bạt dậy sa trường.

Biên thành [1] gót ngọc an bờ cõi,

Nam quốc [2] má hồng định nghiệp vương.

Nợ nước duyên chồng thề một dạ,

Tình em nghĩa chị nguyện chung đường.

Ngàn thu gái Việt còn kiêu hãnh,

Má phấn muôn đời tõa sắc hương 
vophubong

Chú thích


[1] Biên thành [thành Long biên địa danh Hà nội bấy giờ.]

[...Ngàn tây nổi áng phong trần , Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên...]

[2] Nam quốc đất Lĩnh Nam thời bấy giờ.

[... Kinh kỳ đóng cõi Mê linh, Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta...]
=====================================
 
Bà Trưng quê ở Châu Phong

Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên [3]

Chị em nặng một lời nguyền

Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân

Ngàn tây nổi áng phong trần

Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên

Hồng quần nhẹ bước chinh yên

Đuổi ngay Tô Định, dẹp yên biên thành

Kinh kỳ đóng cõi Mê Linh

Lĩnh Nam riêng một triều đình nước ta

Ba thu gánh vác sơn hà

Một là báo phục hai là Bá Vương

Uy danh động tới Bắc Phương

Hán sai Mã Viện lên đường tấn công

Hồ Tây đua sức vẫy vùng

Nữ nhi địch với anh hùng được sao!

Cẩm Khê đến lúc hiểm nghèo

Chị em thất thế cùng liều với sông!

Trước là nghĩa, sau là trung

Kể trong lịch sử anh hùng ai hơn...

[Việt nam Quốc sữ diễn ca]