Monday, April 13, 2015

Lão Mai Quyền


LÃO MAI QUYỀN 
老梅拳https://www.youtube.com/watch?v=gJiasC9R56k
 
 
 Image result for cay mai ngan ty

老梅拳

LÃO MAI QUYỀN

老梅独竖一之荣 
 Lão mai độc thụ, nhất chi vinh
两足轻轻进步 
 Lưỡng túc khinh khinh  tấn bộ hoành
迅一退回老起 
 Tấn nhất đoản, thoái hồi lão khởi    
飞一发横腿蜻蜓 
 Phi nhất phát, hoành thối tinh đình
藏牙虎扬威铁爪 
 Tàng nha hổ, dương oai thiết trảo
转角龙速力雷轰 
 Chuyển giác long tốc lực lôi oanh
老猴退坐连扒变    
 Lão hầu thoái tọa, liên ba biến
蝴蝶双飞老蚌撑 
 Hồ điệp song phi, lão bạng sanh
月窟双勾雷点震 
 Nguyệt quật song câu lôi điểm chấn
云蹲三扫虎蛇行. 
 Vân tôn tam tảo, hổ xà hành./.

VO CO TRUYEN VIET NAM

-------------------------------

 
 TẠM DỊCH
 
Lão mai một cội trổ trăm hoa

Chân nhẹ, nhẹ vươn giỡn nắng tà

Tiến bước ngắn, lui về đứng thẳng

Đá phang ngang, thủ cánh chuồn qua

Rồng rung  sừng - dương oai sấm sét
 
Hổ nghiến răng  - triển lực thần ma

Khỉ ngồi thiền toạ - sen hoa nở 

Bướm đá song phi - vững mạng già

Trăng điểm song câu tia chớp giật

Mây bay cát chạy-  hổ tranh xà...

voduonghonglam