Friday, August 2, 2013

ĐÔI MẮTĐÔI MẮT
                      
Tặng giếng mắt xua…
 

Con sáo buồn ai con sáo sang,
Sông Ngân bến cạn hóa thiên
đường.
Chàng Nguu nghĩa cũ tình tha thiết,

Chức nữ duyên xu
a ý rỡ ràng.

Ta lấy hoa trời làm Thu
ợng Uyển?

Xây lầu nguyệt quế tặng Thiên Huong!

Em xua ánh mắt hồ thu thủy,

Xô dạt tình ta giữa nắng vàng…
 
voduonghonglam