Tuesday, August 27, 2013

ĐỨC PHẬT BÁO ÂN CHA MẸMùa Vu Lan Cùng Đọc:
 
 
TRUYỆN ĐỨC PHẬT BÁO ÂN CHA MẸ  
[Thi hóa vophubong]
 
Một thuở xưa Đức Phật
Ngự vườn Xà Kỳ Quất
Với mấy vạn Tỳ Kheo
Và mấy ngàn Bồ Tát...
 
Chư thiên rải hoa ngọc
Dưới đất tận trên trời
Đều cung kính Như Lai
Cầu duyên cùng học đạo
 
Khi ấy vào buổi sáng
Tôn giả A-nan -đà
Thị giả Đức Thế tôn
Vào thành đi khất thực...
 
Bỗng đứng ở phía trước
Mẹ con Bà la Môn
Cũng đi theo thứ lớp
Xin bố thí canh cơm.....
 
Tôn giả để ý rằng
Mỗi khi được món ngon
Con dâng hết cho mẹ
Còn những thứ hư thối
Con dành hết phần con...
 
A- nan-Đà thấy vậy
Lòng bao xiết vui mừng
Quý hóa thay!những kẻ
Hiếu thảo với song thân...
 
Lúc đó có ngọai đạo
Tà kiến với Như Lai
Khi nghe lời khen ngợi
Bèn lên tiếng chê bai...
 
“Thầy của các anh đó
Mới thật là bạc phúc
Mẹ mới sinh bảy ngày
Chết đi để côi cút...”
 
Tôn giả nín lặng thinh
Khi xong về chỗ Phật
Cầu xin Đức Thế Tôn
Sự hiếu dưỡng mẹ cha
[Pháp Phật dạy thế nào
Xin chỉ chúng con biết...]
 
Đức Phật bảo A-nan
Những điều ông vừa nói
Do tự trong thâm tâm
Hay do người khác hỏi
 
Tôn giả bèn thuật lại
Lời chê bai khác lạ
Của kẻ ngoại đạo kia
[Về mẫu thân của Phật
Như là một nhục mạ..]
 
Đức Thế tôn mĩm cười
Từ giữa trán của Người
 Phóng ra muôn màu sắc
Qua vô lượng cõi Phật
Với vô lượng hào quang
 Và ức ngàn muôn kiếp...[còn tiếp]
 
 vophubong
 
[...Kỳ sau Đức Phật trả lời A-Nan- Đà]