Monday, June 9, 2014

Đánh giặc Nguyên Mông lần thứ hai [1284]


Đánh giặc Nguyên Mông lần thứ hai [1284]

 
 

Dân Việt ngàn xưa đuổi giặc Mông
 

Đằng Giang kiếm bạt máu loang hồng
 

Thoát Hoan - Vạn Kiếp hồn chưa tĩnh
 

Hưng Đạo - Chuơng Dương lập đại công
 

Ngũ Lão trí cao xua giặc dữ
 

Toa  Đô đầu rụng biết đâu hùng?...
 

Trời Nam trống trận rền vang dội
 

Khúc khải hoàn ca dậy núi sông…


Duong Lam

                                     [voduonghonglam]

GHI CHU:
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_Nguy%C3%AAn_M%C3%B4ng-%C4%90%E1%BA%A1i_