Saturday, November 2, 2013

SẮC KHÔNG


SẮC KHÔNG


Xuống sông lên thuyền tre
Qua sông bỏ cả bè
Niết bàn vô lượng Phật
Nhớ gì cõi hoang mê...?

Ngày hôm qua hạt bụi
Ngày hôm kia kim cương
Cõi đời như cõi mộng
Bụi , kim cương... vô thường...
 
vophubong