Tuesday, July 23, 2013

Vịnh TỪ HẢIVịnh TỪ HẢI
Đòi phen tranh bá với xung hùng,

Thành quách năm toà đạp đổ tung.

Giá áo túi cơm ðâu sá kể, [1]

Sơn hà nửa gánh dậy tưng bừng

Phong trần quét sạch bầy lang sói

Vương bá [3] nề chi chuyện kiếm cung.

Khen bấy Kiều nuơng dòng nuớc bạc,

Cười ngươi Tôn Hiến quá gian hùng...


vophubong[1] "Giá áo túi cơm"
[
…Phong trần mài một lưỡi gươm, Những phuờng giá aó túi cơm sá gì…?] [Kiu]

[2] Mộng bá vương của Từ Hãi nếu Kiều không non dạ trúng kế dụ hàng của Hồ Tôn Hiến…
 [Nghênh ngang một cõi biên thùy, Hờm gì cô quả kém gì bá vương…] [Kieu]