Monday, November 4, 2013

Tóc em xanh cõi vô thường,Tóc em xanh cõi vô thường,
...Xa quê lòng thấy rưng buồn,
Áo em trắng thuở mùa xuân luân hồi.


Kinh vàng em đọc trong tôi,
Hoa Vô Ưu nở một trời Sắc Không.
Tóc em xanh cõi vô thường,
Môi em nở nụ mười phương diệu vời...
[trich BÊN DÒNG SẮC KHÔNG thơ vophubong]