Friday, April 5, 2013

SẤM TRẠNG TRÌNH


Một ván cờ thế hay!!!
----------------------------
SẤM TRẠNG TRÌNH

[...tại bàn cờ nầy nhớ để ý phân biệt con xe và con tốt đen gần giống nhau...]


Bàn cờ thế nầy có 28 nước đôi.[nước 28 kết thúc]
Thành phần tham dự:
Đen: 2 quân = Tướng đen và chốt đen.
Đỏ: 16 quân [nửa bàn cờ] = xe,pháo mã,tướng,sĩ ,tượng ,chốt]

[Xem biến chuyển bàn cờ]

Một dải mây xanh đứng giữa trời
                         Mấy thằng to nhỏ đánh nhau chơi 
Mười phần thiên hạ còn có một
                            Bây giờ chơn Đế mới ra đời...???
voduonghonglam

No comments:

Post a Comment