Thursday, April 11, 2013

MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA

RA CHIẾU

Tốt đầu lủi tới địch hơi nao.
Sỹ, Tượng gác lên cũng được nào.
Địch tóat mồ hôi xe cản lối.
Ta reo hồ hởi pháo dương cao.
Ta tung vó ngựa tràn cung cấm.
Địch bỏ pháo giăng mở cổng vào.
Trận đánh đương hăng chưa thắng bại.
Pháo ào ra chiếu chả ra sao.
Trần Mạnh Hùng

MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG


Ta vốn hùng binh há dễ nao
Tiền phương địch dụ giữ đâu nào
Cờ dương nhạc trổi quân reo dậy
Súng đã lên nòng quyết chí cao
Tốt tấn xa hoành công chính diện
Ngựa quỳ pháo giác trấn cung vào
Khải hoàn trống trận rền vang dội
Mã đáo thành công - tướng gắn sao...
voduonghonglam

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MỜI CHƯ HUYNH ĐỆ XEM một bàn cờ thế hay:

MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG
-----------------------------------------------------------

Bàn cờ thế nầy có 27 nước đơn

Đỏ đi tiên [đến nước 27 đỏ thắng]
Thành phần tham chiến :
Đỏ = 3 quân       Đen = 16 quân
 

No comments:

Post a Comment