Monday, April 15, 2013

NHỊ LÃO LOẠN GIANG HỒ

 

cờ thế vui!!! cờ thế vui!!!
MỜI CHƯ HUYNH ĐỆ XEM một bàn cờ thế vui:
NHỊ LÃO LOẠN GIANG HỒ
Thành phần tham dự:
Đỏ :3 quân           Xanh: 16 quân
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG HỌA
PHÁO ĐẦU XUẤT TƯỚNG
Địch quyết hơn thua chiếm cột cờ.
Ngựa lồng thân chiến hạ tâm thơ.
Trong cung Tướng Sỹ bàn mưu kế.
Ngoài ải Tượng Xe bám cõi bờ.
Tốt lội qua sông cơn hỏa tập.
Pháo dương nồng bắn nổ đan lờ.
Bất thần Tướng xuất Xe đâm thọc.
Nhập cõi cung vi khoái ngẩn ngơ.
Trần Mạnh Hùng
 
QUYẾT TÂM THƠ
Dân Việt đâu lưng dưới ngọn cờ
Cùng nhau chung hạ quyết tâm thơ
Tham tàn trách lũ luôn gây hấn
Oanh liệt khen ai giữ cõi bờ
Tốt một ra đi không trở lại [1]
Pháo giăng đạn bắn thế đan lờ [2]
Hoàng Trường hải đảo dân Nam ở [3]
Giặc đến sân nhà chẳng thể ngơ...[4]
  voduonghonglam
 
[1]Trong cờ tướng,tất cả các quân cờ hàng tấn công [xe,pháo,mã] khi qua sông cũng như chưa qua sông được quyền đi tới ,qua lại trái phải và lùi trở lại được...,riêng quân tốt khi chưa qua sông chỉ được quyền đi tới ;...và khi qua sông rồi chỉ được quyền đi tới,qua lại trái phải mà không lui được [bất phục phản]...
[2] Pháo binh bắn cường tập theo thế đan lờ [đạn lữa,chống hỏa lực mạnh...]
[3]Hoàng Trường hải đảo nguoi Nam ở [Nam quốc sơn hà nam đế cư...]
[4] Giặc đến nhà đàn bà phải đánh...[Giặc đến sân nhà chẳng thể ngơ...]

No comments:

Post a Comment