Tuesday, May 14, 2013

Tóc em xanh cõi vô thường

Tóc em xanh cõi vô thường
...Xa quê lòng thấy rưng buồn,
Áo em trắng thuở mùa xuân luân hồi.Kinh vàng em đọc trong tôi,
Hoa Vô Ưu nở một trời Sắc Không.
Tóc em xanh cõi vô thường,
Môi em nở nụ mười phương diệu vời...

[BÊN DÒNG SẮC KHÔNG thơ vophubong...]


quote


SẮC KHÔNG
Ai vẽ giòng đời những nét nhăn?
Chỗ vòng chỗ chậm chỗ đi nhanh.
Như hoa sáng Hạ đầy hương phấn,
Như cỏ ngày Thu gợi sắc tàn.
Như bóng nhạn hồng tung cánh vỗ,
Như làn mây bạc đuổi sương tan.
Sắc không ,không sắc ,vòng luân chuyển,
Kìa cánh hoa mai nở cuối ngàn…vophubbong

No comments:

Post a Comment