Wednesday, March 13, 2013

KINH KIM CANG


KIM  CANG
BÁT NHẢ BA LA MẬT TÂM KINH

Thuyền hoa vượt bến hoang mê
Nương chèo bát nhã vượt bè qua sông
Vô biên vô lượng đóa hồng
Vọng Tâm hàng phục Tâm không trụ hằng

voduonghonglam

No comments:

Post a Comment