Sunday, February 1, 2015

Bỡn nhân tình
Bỡn nhân tình
Tác giả: Nguyễn Công Trứ
 
 
Tao ở nhà tao, tao nhớ mi,
Nhớ mi nên phải bước chân đi.
Không đi mi nói rằng không đến,
Đến thì mi nói đến làm chi.
Làm chi ta đã làm chi được,
Làm được ta làm đã lắm khi 
 
     

No comments:

Post a Comment