Saturday, May 17, 2014

NHỔ KHOANNHỔ KHOAN
[họa thơ Lê Đăng Mành...]


Nhìn kỹ mà coi bọn Hán man

Bày mưu 9 đoạn quá tham tàn

Biển người lấn giựt quân ăn cướp

Đất bạn tranh giành lũ ác gian

Miệng nói “đệ huynh” tình hữu hảo…

Gươm đâm “bè bạn “nghĩa sao bàn?

Mặt người dạ thú bao nham hiểm

Dân Việt biết rồi : QUYẾT NHỖ KHOAN

Dương Lam
[voduonghonglam]

No comments:

Post a Comment