Thursday, December 12, 2013

Ơn chị tình em hẹn đáp đền.UÊ HƯƠNG VÀ TÌNH YÊU [tiep theo]

Long đong trên bước đường lưu lạc,
Bốn hướng về đâu dặm hải trình.
Biển rộng trời cao bằng sãi cánh,
Sông dài núi thẳm gót phiêu linh.
Công cha nghĩa mẹ còn chưa trả,
Ơn chị tình em hẹn đáp đền.Nắng nhuộm rừng phong. Thu đã tới,

Bên đường từng chiếc lá lênh đênh.
vophubong
[con tiep]

No comments:

Post a Comment