Tuesday, March 26, 2013

KINH KIM CANG

 
 
Như lai chẳng đến chẳng hề đi[1]
Phật tại từ Tâm- Tâm tự sinh
...Lấy sắc  cầu Ta – không mong gặp...
Dùng thanh kiến Phật - chẳng lai sinh”[2]
Tâm chơn vạn pháp tâm là một
Tâm vọng ngàn duyên sắc khởi sinh
Thế giới đó là không thế giới [3]
Nhân sinh chẳng phải ấy nhân sinh...
 
vophubong

[1]Như lai là không từ đâu đến, cũng không từ đâu đi nên mới gọi là Như lai...[Như lai giả,vô sở tùng lai diệc vô sở khứ, cố danh Như lai...Phật thuyết,kinh Kim cang...]
[2]Nếu lấy sắc thấy ta,lấy âm thanh cầu ta,
Người ấy hành tà đạo,chẳng được thấy Như lai
[Nhược dĩ sắc kiến ngã,dĩ âm thanh cầu ngã.
Thị nhân hành tà đạo,bất năng kiến Như lai...Phật thuyết:Kinh Kim cang]
[3]Phật thuyết: Ngã kiến,nhân kiến,chúng sanh kiến,thọ giả kiến ; tức phi ngã kiến,nhân kiến,chúnh sinh kiến,thọ giả kiến...;thị danh ngã kiến,nhân kiến,chúnh sanh kiến,thọ giả kiến...Kinh Kim cang]

3 comments: